EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


TINGIMUSED


Konkursitöö võib olla:

 • aktuaalset teoreetilist või praktilist majandusarvestuse probleemi käsitlev ja lahendav kompleksne uurimus, mis sisaldab oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist; või
 • teatud küsimuste lühiuuring, milles on kasutatud erialast kirjandust, statistilisi andmeid jms. Töös on vajalik järelduste esitamine ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks.

HINDAMISKRITEERIUMID

 • Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus. Päevakohasus, valdkonna tulipunktid.
 • Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse. Rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule.
 • Järelduste kvaliteet. Uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus.
 • Teemakäsitluse sügavus. Teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik.
 • Keelekasutus. Lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine.
 • Praktiline kasutatavus.
 • Lisapunkte saavad tööd, mis on kirjutatud mõnel soovituslikul teemal.
 • Töö tuleb esitada pdf-formaadis eesti või inglise keeles. Konkursitöö peab olema valminud 2021/2022 õppeaastal ega tohi olla varem avaldatud. Konkursile esitatud töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Siseaudiitorite Ühingu ja Raamatupidajate Kogu esindajad.


  Arvestusala konkurss