EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 
Enamlevinud vead
- Hooletusvead
- Arvutusvead
- Teadmiste puudumine
* Millele tasub kirjalikus töös tähelepanu pöörata
-Loetakse hooletult eksamil ülesande teksti.
 
- Enne ülesande lahendamist lugege ülesanne algusest lõpuni läbi.
 
- Deebet ja kreedit aetakse segamini.
 
- Näpuvead, näiteks kirjutatakse kalkulaatorilt vastus puudulikult töösse.
 
-Kui tekst on bold kirjalaadina - tuleb olla tähelepanelik, kuna see märge ülesande tekstis on paljudel eksaminandidel kas märkamata jäänud, nad ei pööra sellele piisavalt tähelepanu või unustavad.
 
- Kui vastus palutakse ümardada eurosendini tähendab see kaks kohta peale koma - tuletage meelde ümardamise põhimõtted või reguleerige oma kalkulaatorid näitama numbreid kaks kohta peale koma.
 
- Kui palutakse märkida kuupäev siis tuletage meelde, et kuupäev koosneb nii päevast kui kuust näiteks: 2. jaanuar.
 
- 5. taseme kirjalikus töös on III osa elik juhtimisarvestuse osal valemid töö tagakaanele trükitud. 6. tasemel on juhtimisarvestuse valemid I osa tagakaanele trükitud. 
 
 - Lisapabereid ei ole eksamil vaja kuna ülesannete juurde on jäetud piisavalt ruumi arvutamiseks (kas joonte või ruudustiku näol). Isiklike lisapaberite kasutamine on keelatud ja seda loetakse eksamikorra rikkumiseks millel järgneb diskvalifitseerimine. Arvutusruumile võite teha kas tavalisi arvutuskäike või T kontosid või muid märkmeid, mis aitavad ülesannet lahendada.
 
- 5. taseme kirjalikus töös on ülesande vastuse eest saadavad punktid märgitud rohelisega eksamitöösse. Koht kus peaks olema õige vastus on tühi (näiteks tabelis) siis selle ülesande eest jäävad punktid saamata.
 
- 5. taseme töö bilansiülesandes on bilansikirjed juba tabelis - vaja on panna ainult summad ja kokku liitmised teha. Samuti on olemas kontoplaan mida kasutada. 
 
-Osades ülesannetes tuleb ise kontosid teada.
 
- Lahenduskäike hindaja ei hinda.
 
- Mõnes ülesandes tuleb leida vale vastusevariant.
 
- Numbrid tuleb kirjutada selgelt, arusaadavalt ja mitte väga kribus kirjas.
 
- Selleks et oma ülesannete arvutuskäike kontrollida soovitame need välja kirjutada - ei ole kohustuslik.
 
- Kasumiaruandes näidake kulu miinusega.
 
- D=K Elementaarne aga igal aastal eksitakse sellega.

HINDAMINE 5. tase

Täpsus

Kui nulliga lõppevad arv-vastuses on nullid puudu või üle loetakse vastus valeks. Ühtegi punkti selle vastuse eest ei anta.

Kui on palutud vastust eurosendi täpsusega, kuid vastanud on pannud täiseurod. -1 punkt terve ülesande kohta.

Kui kulul kasumiaruandes ei ole miinusmärki ees ei oleta seda valeks kui summa on õige. Samuti loetakse õigeks kui on kasutatud sulgusid.

Kanded

Arv-vastused on õiged kuid üks või mõlemad kontod on valed. Vastus loetakse valeks ja ühtegi punkti selle eest ei saa.

Üks või mõlemad arv-vastused on valed kuid kontod on õiged. Vastus loetakse valeks ja ühtegi punkti selle eest ei saa.

Kui kontod on õiged ja summad on õiged  kuid D ja K on vahetuses. Vastus loetakse valeks ja ühtegi punkti selle eest ei saa.

Kanne võib olla vormistatud kas liht või liitlausendina. Sisu ja vastus peavad olema õiged.

Valikvastustega küsimused

Õige saab olla ainult üks valikvastus. Kui eksaminand on pannud linnukese kahte valikvastuse ruutu millest üks on õige loetakse vastus valeks. Ühtegi punkti selle vastuse eest ei saa.

Kui ülesande all on lahendus koos õige vastusega kuid valikvastuse ruut on jäänud märkimata loetakse ülesanne mittevastatuks. Ühtegi punkti selle eest ei saa.

 * Miks tuleb täita VORM kutsealase kompetentsuse enesehinnang?Enesehinnanguga hindade iseennast - kas Teil on kõik kutsestandardis ettenähtud kompetentsused olemas? Need kompetentsid on võetud kutsestandardist.
 * Miks peab olema eksamil kaasas korrektorlint?Saate valgeks teha valesti läinud lahenduskäigud või vastused ja kohe sinna peale kirjutada. Kuna eksamiülesannete vihikus ei ole ruumiga priisata on Teil iga cm arvel. Soditud ja maha kriipsutatud tööd on hindajatel väga aeganõudev ja raske kontrollida. Veenduga, et kaasas olev korrektorlint on töökorras ja ei ole kuivanud/otsas/katki. Võtke neid kaasa igaks juhuks kaks. Kui kasutate kustutatavat tindipliiatsit ei ole korrektorilindi olemasolu vajalik. NB! Kustutatava tindipliiatsiga kirjutatud tekst on termodtundlik st kuumus kustutab kirja.
* Kuhu panen telefoni eksami ajal?
Välja lülitatud telefonid (lennurežiimist alati ei piisa - meeldetuletused tulevad läbi ja telefonid on keset eksamit inimestel helisema hakanud) tuleb jätta koos teiste isiklike esemetega eksamiruumis selleks ette nähtud kohta. Isikud, kes ei kanna kaasas käekotti ja avastavad eksamile tulles, et neil ei ole telefoni kusagile panna (võite telefoni jätta eksamikomisjoni liikme laua peale väljalülitatult). Kui võtate telefoni eksamiruumis endaga eksamikohale kaasa kaasneb sellega diskvalifitseerimine. Teie eksamitulemus ja töö ei lähe hindamisele. Diskvalifitseeritutele eksamitasu ei tagastata.
* Söök, jook eksamil?
On olnud juhuseid, kus krõbisevad pähklid või kommipaberid häirivad kaaseksaminande ja tagasisides on palutud, et söögid oleks keelatud eksami ajal. Väike tükk šokolaadi ei tee paha, kuid eksam ei ole einestamise koht ja kaks kuni neli tundi eksamit peab igaüks ilma suurema söögita vastu. Kosutage oma keha toiduga kes enne või peale eksamit. Pikema eksami, näiteks vanemraamatupidaja, tase 6 ,puhul on selleks ette nähtud vaheaeg. Vesi on alati laual teretulnud. Kuna eksaminande, eriti Tallinnas, on palju on soovitav oma lõunasöögi karp kaasa võtta, kuna toidukohtades on lõuna ajal pikad järjekorrad. Kui riigis on viirustest tingitud eritingimused ei pruugi toidukohad avatud olla.
* Temperatuur eksamiruumides?
Alati tasub midagi sooja kaasa võtta, kas kampsun või soe sall õlgadele. Paljudes konverentsi ja klassiruumides on tänapäevased automaatikaga ventilatsiooniseadmed (mida ei ole võimalik reguleerida) ja kõikidel sobivat temperatuuri on pea võimatu saavutada. Kui on palav saate alati riideid vähemaks võtta. Osalejate arvust tingituna oleme sunnitud eksameid korraldama ka spordisaalis, kus on kõrged laed ja  jahedad ruumid. Eksamikomisjoni liikmetel on õigus vajadusel aknaid avatuna hoida.
* Miks ma pean esitama nii palju dokumente ja tegelikult ma ei teagi kus mul need vanad koolilõpu diplomid on.
Te peate esitama ainult need dokumendid, mis tõendavad, et Teil on kutse saamiseks kõik eeldused olemas. Kui teil on kõrgemat haridust tõendav dokument siis ei ole vaja keskkoolilõpu tunnistust  esitada. ERK kutsekoordinaator ei näe Teie haridusandmeid EHIS'e andmebaasist selle tõttu peate kõik väljavõtted ja koopiad tegema ise.
* Kust saab kontrollida kutse olemasolu.
Kõiki kutseid saab kontrollida elektroonilisest kutseregistrist. Kutset ei ole näha juhu, kui kutse saaja on keeldunud oma andmete avalikustamisest kutseregistris. Samuti ei kanta registrisse ebaõnnestunud kutseeksamite tulemusi.
Sealt saate kontrollida ka näiteks teenuse osutajate kutseid. Kui soovite, et Teie korstna puhastaks kutsega korstnapühkija on teil võimalik teenuse pakkuja kutse olemasolu kutseregistrist kontrollida.
Kutse omanikke saab otsida kutse järgi.