EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

TUNNUSTUSE TAOTLEMINE

Igal ERK raamatupidamisettevõttest liikmel on võimalik taotleda kvaliteedimärki "ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte" juhul, kui taotlev ettevõte vastab "Nõuded ERK tunnustatud raamatupidamisettevõttele" kirjas olevatele kriteeriumitele.
Palume taotluse täitmisel MITTE KASUTADA läbivaid suurtähti!
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

NB! Digiallkirjastatud ümbrikus peavad sisalduma järgmised failid: kinnitus andmete õigususe kohta ja siseaudiitori järeldusotsus.
Invalid Input