EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Kutsetunnistus on kvaliteedimärk.

Inimeste kompetentsuse hindamiseks teataval kutsealal nimetatakse Kutseseaduse alusel kutset andev organ ehk kutse andja, kes omakorda moodustab hindamise ja sertifitseerimise tarbeks kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni(d).

Raamatupidamise kutsealal on alates 2002. aastast kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK).

Esimesed kutseeksamid sooritati 2004. aasta sügisel.

Siiani on ERK väljastanud kokku 2243 raamatupidaja kutsetunnistust. Kutseregistrisse (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister) on kantud:

•       2068 Raamatupidaja assistent I kutsetunnistust;

•       75 Raamatupidaja II kutsetunnistust;

•       36 Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistust;

•       64 Vanemraamatupidaja, tase 6 kutsetunnistust;

Seoses üleminekuga uuele, kogu Euroopas ühtsele kutseraamistikule, toimus paar aastat tagasi kutsetasemete suhestamine, mille tulemusena meie senine II tase on võrdne uue 6-nda tasemega.

5. ja 6. taseme tunnistusi hakati väljastama alates 2013. aastast.   Alates vanemraamatupidaja, tase 6 kutsest on vajalik enese pidev täiendamine ja kutsetunnistuse regulaarne uuendamine. Endiselt jääb kehtima VÕTA (varasemate õpingute ja töö arvestamise) kord, mille alusel saab kutsetunnistuse kehtivusaega viie aasta möödumisel pikendada ilma eksameid tegemata.

Kutsetunnistusega raamatupidaja võiks olla ettevõtte juhtkonnale kvaliteedimärgiks ja annaks ühtlasi kindluse, et raamatupidamise valdkond on ettevõttes korrektselt korraldatud vastavalt kehtivatele nõuetele.

Tööandja poolt võimaldatavad edasised koolitused aitavad hoida erialaseid teadmisi muutuvas keskkonnas ajakohastena.

Raamatupidaja  saab endale tunnustuse kutsetunnistuse näol.  Kutsetunnistuse saamine annab raamatupidajale  juurde enesekindlust ja teadlikkust, et ta oskab tõesti finantsarvestust korraldada ja tunneb metoodilisi võimalusi.

Kindlasti on enesetundele hea, kui sinu kompetentsust on tunnustatud. Asjal on aga ka praktilisem külg. Kutsetunnistuse omaniku puhul teab tööandja ilma täiendava uurimiseta, mida tulevaselt töötajalt oodata.  Kutsetunnistuse omamine eristab raamatupidajat kõigist uutest tööturule sisenejatest, kellel seda veel ei ole.

Kutsetunnistuse omajaid tuleb iga aastaga üha juurde ning järk-järgult muutub olulisemaks ka eristumine erinevate kutsetasemete vahel. Kutsetasemed on täna seotud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, mis on väga oluline, andes võimaluse konkureerida ka Euroopa tööturul.

Kutsetunnistuse  olemasolu muutub järjest olulisemaks raamatupidamisteenuseid osutavates ettevõtetes töötavatel raamatupidajatel. Samuti tunnevad raamatupidamisteenuse tarbijad huvi teenuse osutaja  kutsetunnistuste olemasolu kohta.

Järjest rohkem märkavad tööandjad CV-des kutsetunnistuse olemasolu ja oskavad seda vääriliselt hinnata. Läbi kutseregistri on võimalus alati kontrollida kutsetunnistuse omamist ja kehtivust.

Eksamiks valmistumisel on täiendavaks abiks ERK poolt korraldatavad teabepäevad/konsultatsioonid, kus läbitakse erinevaid teemasid, mis on seotud kutseeksami küsimustega.

Mida rohkem on atesteeritud raamatupidajaid tööturul, seda rohkem väärtustame oma kutset!

Tõnis Blank                ERK juhatuse esimees, kutsekomisjoni esimees

Erki Paul Ridal             ERK nõukoja liige