EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

VÄLISAUDIT

EELISTEEMAD

 • Viimaste aastate arengud vandeaudiitorite poolt pakutavate teenuste turul (sh muu äritegevus) ning tulevikuperspektiivid.
 • Auditi mõju informatsiooni usaldusväärsuse määra kasvule ning investorite otsustele pikaajalisteks kapitalipaigutusteks.
 • Auditi poolt loodud lisandväärtus versus auditeerimata raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse tõstmisega kaasnevad tehingukulud investeerimisotsuste tegemisel.
 • Auditi roll finantsstabiilsuse tagamisel ühiskonnas.
 • Audit majanduskasvu mõjutajana.
 • Audiitortegevuse mõju majanduskasvule investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku finantsaruandluse usaldusväärsuse tõstmise kaudu.
 • Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi rakendamine aruandluskeskkonna hindamisel.
 • Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi arvestusmetoodika edasiarendamise võimalused.
 • Vandeaudiitori aruande väljastamise õiguslikud tagajärjed ja avalik huvi.
 • Võrdlev analüüs audiitori töövõttude kohta, näiteks EL-i või lähiriikide andmete alusel.
 • Plokiahela auditi eripärad.

 MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

 • Pakendiarvestuse üldpõhimõtete väljatöötamine.
 • Vandeaudiitori kutsetegevuse alustamiseks vajaliku ettevalmistuse taseme, teadmiste, oskuste, vilumuste ja isikuomaduste kontrollimise regulatsiooni ja korralduse võrdlus Eestis ja naaberriikides.
 • Mõõdikud auditi kvaliteedi hindamiseks.
 • Audiitorite avaliku järelevalve süsteemi ülesehitus Eestis ja naaberriikides.
 • Olulisuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluva informatsiooni määratlemisel IFRS-i käsitluses.
 • Revisjon Eesti õigussüsteemis.
 • Vandeaudiitori rolli suurendamise võimalused avalikkuse silmis.
 • Avalik-õigusliku Audiitorkogu ja avaliku järelevalve süsteemi rahastamismudelite alternatiivide analüüs.
 • Kvaliteedikontrolli mõju audiitorettevõtjate-vahelisele konkurentsile.
 • Praktiseerijate ja järelevalve koostööst kvaliteedikontrolli korraldamisel Euroopa riikides.
 • Audiitori ja kliendi vahelised võimalikud eriarvamused kutsetegevuse osutamisel ja nende lahendamine.
 • Ettevõttesisese raporteerimise (management reporting) raamistiku baasprintsiipide väljatöötamine.
 • Avaliku huvi üksuste auditi arengusuunad teiste riikide näitel
 • Pakendiauditi rahvusvahelised süsteemid – võrdlus ja analüüs


SISEAUDIT

 EELISTEEMAD

 • Sõltumatu kompetentne siseaudit kui kasulik töövahend organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks - idee ja tegelikkus.
 • Auditikomitee roll auditi kvaliteedi tagajana, mis seda mõjutab ning mis teeb selle mõjusaks.
 • Siseauditi universum - selle määratlemise kriteeriumid ja kaetus kindlustandvate töödega nii era- kui avaliku sektori organisatsioonides.
 • Era- ja avaliku sektori siseauditi üksuste arengutaseme/võimekuse võrdlus (sobiva) küpsusmudeli alusel.
 • Põhjamaade ja Eesti praktika võrdlus siseauditi funktsiooni riiklikul korraldamisel (regulatsioon, nõuded siseaudiitoritele, sh sertifitseerimine).
 • Väikeste siseauditiüksuste (1-2 siseaudiitorit) väljakutsed/strateegiad vastamaks Siseauditi standardite nõuetele.

 MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

 • Kaug- ja hübriidtööga kaasnevate riskide hindamine ja mõju siseauditi tööle.
 • Siseauditi võimalused organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise toetamisel, konkreetse organisatsiooni näitel.
 • Riskipõhise siseauditeerimise väljakutsed (riskipõhise planeerimise, riskipõhise tööprogrammi ja riskipõhine raporteerimise seostamine).
 • Erinevate siseauditeerimist toetavate IT-rakenduste sobivus Siseauditi standarditest lähtuvate nõuete täitmiseks (sobivus suurtele ja väikestele siseauditi üksustele).
 • Teise kaitseliini ressursi kasutamine siseaudiitorite poolt siseauditi projektides.
 • Organisatsioonisiseselt ja -väliselt kindlust ja nõu andvaid töid teostavate üksuste tegevuste koordineerimine, kas müüt või reaalsus, Siseauditi standard 2050?FINANTSARVESTUS

EELISTEEMAD

 • Reaalajamajanduse kontseptsiooni rakendamine Eestis, kas suurettevõtjad on selleks täna valmis?
 • Kestlikkusaruandluse koostamise ja esitamise parim praktika.
 • Mis takistab e-arvete laialdast kasutuselevõttu Eestis?
 • Kas äriseadustikus määratletud ettevõtte juhatuse liikme vastutus aruandluse korraldamise ja aastaaruande esitamise osas on toimiv ja efektiivne mudel?
 • Milline on Eesti turul raamatupidamisteenuse pakkujate kvaliteet?

MUUD SOOVITUSLIKUD TEEMAD

 • Arvestusalane lihtsustamine: võimalus halduskoormuse vähendamiseks või oht majanduslikule aktiivsusele?
 • Üldotstarbelise finantsinformatsiooni roll majanduse arengu ja stabiilsuse saavutamisel muutuvas majanduskeskkonnas.
 • Arvestusala eksperdi elukutse perspektiivikus karjäärivaliku seisukohalt.
 • Õigusvastaste ja teeseldud tehingute kajastamine majandusarvestuses.
 • Infotehnoloogiliste muudatuste mõju arvestusala korraldamise ja aruandluse arengutele.
 • True and fair view kontseptsiooni rakendamine mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannetes.
 • Levinumate Eestis kasutatavate majandusarvestuse tarkvarade võimekus saata ja vastu võtta e-arveid.


Arvestusala konkurss