Unites Informs Supports

Apply membership

Ootame tagasisidet raamatupidamise toimkonna juhendite kavandatavatele muudatustele

Raamatupidamise toimkond ootab 17. novembrini kasutajate tagasisidet kavandatavatele muudatustele toimkonna juhendites, mis täpsustavad raamatupidamise seaduse nõudeid.

Helista ERK

Juhendite muutmine tuleneb kasutajatelt saadud tagasisidest ja on enamjaolt vormiline ning täpsustava iseloomuga. Mõni sisuline muudatus, mis mõjutas väikest gruppi ettevõtjaid, tehti ka sel aastal ja oli tingitud raamatupidamise toimkonnale tehtud ettepanekutest. Kõik muudatused on kavandatud kehtima hakkama 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

Kavandatavad muudatused on avaldatud rahandusministeeriumi kodulehel. Muuta on on kavas raamatupidamise toimkonna juhendeid RTJ 5 (materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad), RTJ 8 (eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad), RTJ 9 (rendiarvestus), RTJ 11 (äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine), RTJ 14 (mittetulundusühingud ja sihtasutused) ja RTJ 15 (lisades avalikustatav informatsioon).

Toimkonna juhendid töötatakse välja lähtudes rahvusvahelistelt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest. Juhendite eelnõud on raamatupidamise seaduse alusel avatud avalikkusele kommenteerimiseks ja muudatusettepanekute tegemiseks. Kasutajate kommentaarid on oodatud raamatupidamise toimkonna e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega. Seda täiendavad omakorda rahandusministri määrusega kehtestatavad raamatupidamise toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

Raamatupidamise toimkond on sõltumatu komisjon, mis lähtub oma ülesannete täitmisel avalikust huvist ja võtab oma tegevuses arvesse üldisi majandushuve. Toimkonda teenindab rahandusministeerium. Toimkonna ülesanded on suunata finantsarvestuse ja -aruandluse alast tegevust ning esitada seda puudutavad ettepanekud ja soovitused rahandusministeeriumile, töötada välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustavate juhendite eelnõusid ja esitada neid rahandusministrile määrusega kehtestamiseks ning samuti tutvustada toimkonna juhendeid ning anda nende kohta selgitusi ja tõlgendusi. Raamatupidamise toimkonna juhendid avaldatakse alates 2017. aastast Riigi Teatajas.

Failid ja viited:

FaLang translation system by Faboba