EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Raamatupidamise kutsealal on alates 2002. aastast kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK). Esimesed kutseeksamid sooritati 2004. aasta sügisel. ERK korraldab raamatupidajate kutseeksameid kaks korda aastas kevadel ja sügisel.

Eesti Raamatupidajate Kogu on tunnustatud kutseandja. ERK läbis 2016. aastal edukalt SA Kutsekoja poolt läbiviidud kvaliteedihindamise mis osutas, et ERK hoolitseb hästi kutse taotleja informeerituse, eksamile registreerumise, eksami korralduse jt kutseandmise korralduslike aspektide eest. Eesti Raamatupidajate Kogu juures tegutsev laiapõhjaline kutsekomisjon ja ERK tublid töötajad on teinud head tööd. 

Margus Tammeraja, kutsekomisjoni esimees

Siiani on ERK väljastanud kokku 3313 raamatupidaja kutsetunnistust (seisuga 31. mai 2017). 

Eksaminandide arv on aasta aastalt kasvanud. Tänavu kevadel osales üleriigilistel raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamitel rekordarv eksaminande. Eksamil osales 445 eksaminandi, mis on eelmise aasta kevadega võrreldes pea 100 eksaminandi rohkem.

Eesti Raamatupidajate Kogu teeb raamatupidajate kutseeksamite kvaliteedi tõstmise osas koostööd nii SA Kutsekoja, Rahandusministeeriumi (digieksamite projekt), tööandjate (nt raamatupidamisbüroode esindajad) kui ka õppeasutustega tagades laiapõhjalise kaasatuse. Meie kõigi ühine eesmärk on, et kutsetunnistusega spetsialist on kõrgelt hinnatud nii tööandjate kui klientide hulgas, kuna tema teadmistel ja oskustel on suurem garantii võrreldes mõnel lühikursusel raamatupidamise ABC omandanud inimesega.

Eesti Raamatupidajate Kogul on hea meel tõdeda, et kutseeksamite tähtsus kasvab iga aastaga, kuna üha rohkem tööandjaid soovib kindlustunnet oma raamatupidaja värbamisel või raamatupidamisteenuse pakkuja valikul. Professionaalse raamatupidaja jaoks on kutsetunnistus eristavaks kvaliteedimärgiks, mis tagab parema positsiooni tööturul, võimaldab kiiremini leida ootustele vastava töökoha või annab kindlustunde hakata ise ettevõtjaks-teenusepakkujaks.

2017 aasta kevade kutseeksamite tulemused räägivad enda eest. Juba mitmendat aastat järjest on võimalus tulla eksamieelsetele konsultatsioonidele, kus juhitakse tähelepanu enamlevinud vigadele ning lahendatakse koos ülesandeid. 

Ülevaade kevadistest raamatupidaja kutseeksamite tulemustest kolme viimase aasta lõikes (2015 – 2017. aasta).

Raamatupidaja, tase 6 kutse omistati 2017 aastal 34 eksaminandile. Nendest 8 on ERK liikmed. Tänavu oli vanemraamatupidaja, tase 6 eksaminandide sooritusprotsent 82%, mis on ühtlasi kõrgeim läbi aegade. Tulemused näitavad, et varasem töökogemus tuleb kindlasti kasuks. Kutse taotlemise eelduseks on üldjuhul nõutav bakalaureuse kraad või rakendus-kõrgharidus ja 2-aastane töökogemus raamatupidajana.

          
           Joonis 1 Raamatupidaja, tase 6

Raamatupidaja, tase 5 ja raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli sooritus protsent jäi sellel aastal alla 50%. Raamatupidaja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on soovitav erialane kutseharidus keskhariduse baasil ja/või eelnev töökogemus raamatupidajana ja/või läbitud raamatupidamise täiendkoolitus. Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksam on mõeldud ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele. Seoses üleminekuga uuele kvalifikatsiooniraamistikule aastal 2013. Raamatupidaja assistent I kutsetunnistuse omanikel on võimalus asendada oma kutsetunnistus raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistusega (tähtajatu) sooritades juhtimisarvestuse lisamooduli eksami. Tänavu kevadel olid selle kutsetunnistuse taotlejad enamasti need, kellel on juba varasem töökogemus.

      
         Joonis 2 Raamatupidaja, tase 5

 

     
         Joonis 3 Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul

 

Raamatupidaja elukutse on hetkel õppurite hulgas järjest populaarsem. Arvestusvaldkond on keerukas valdkond ja ilma korraliku ettevalmistuseta võib kutsetunnistuse taotlemine osutuda keerukaks väljakutseks.