EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Republika Srpska Raamatupidajate ja Audiitorite Assotsiatsiooni kutsel osalesid Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja ja juhatuse liige Christer Haimi 23.-ndal rahvusvahelisel arvestusala kongressil, mis toimus Bosnia Herzegovinas 18.-20. septembril 2019. Kongressi peateemaks oli arvestusala usaldusväärsuse tugevdamine avalike huvide kaitsmisel ning keskenduti arvestuse läbipaistvuse, standardite, riskide halduse ning kvaliteedi alamteemadele. Loomulikult oli palju juttu ka digitaliseerumisest tulenevate uute võimaluste kasutamise ja võimalike ohtude välitimise teemal. Kongressil osales ca 800 raamatupidajat ja audiitorit.

ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja andis sõsarorganisatsioonidele korraldatud kohtumisvoorus lühikese ülevaate audiitortegevuse korraldusest Eestis. Audiitortegevuse arengutest Euroopa tasandil rääkisid Accountancy Europe juhatuse esindaja Christine Cloquet (Accountancy Europe on Brüsselis tegutsev rahvuslikke audiitorite organisatsioone koondav katusühendus) ja välissuhete juht Geraldine de Leon Prantsusmaa Arvestusala Ekspertide Liidust. Kohtumisel andsid audiitortegevusest ja arvestusala kuumadest teemadest oma riikides lühiülevaate ka Rumeenia, Bulgaaria, Serbia, Horvaatia ja Põhja-Makedoonia esindajad. Tänati Srpska Republika assotsiatsiooni presidenti PhD Dragan Mikerevic’it kutse eest ning märgiti ära Prantsuse assotsiatsiooni abi audiitorite infosüsteemi juurutuamisel Balkanimaades.

Eesti saab Srpska kolleegidele olla nõuandjaks arvestusala uuenduste valdkonnas (nt andmepõhine aruandlus jt reaalajamajanduse teemad). Üheks võimaluseks meie kogemusi jagada, on korraldada tulevikus arvestusala digitaliseerumise teemadel rahvusvaheline sümpoosium Tallinnas. Selles osas kutsub ERK juhatus ERK liikmeid üles esitama oma ideid või kogemuspõhiseid lugusid, mis seonduvad digiraamatupidamise korraldamisega.


Srpska 2019  Srpska kongressi avamine

Srpska banner