EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 1. Küsi avatult tööandjalt infot, kui ei ole oma õigustest ja võimalustest aru saanud.
 2. Arutle tööandjaga, avalda oma arvamust ja tee ettepanekuid. Arvesta, et ka tööandja on keerulises olukorras ning püüab leida võimaliku parima lahenduse!
 3. Mõtle läbi, millised lahendused on Sulle mõistlikud ja vajalikud nii optimaalse sissetuleku säilimise, töötamise võimaluse jätkumise kui ka perekondlike kohustuste täitmise vaates.
 4. Tee ise tööandjale ettepanekuid oma töökorralduse võimalikuks muudatusteks, kuid ära eelda, et tööandja peab on kohustatud kõigi ettepanekutega nõustuma. Kokkulepped sünnivad läbirääkimiste tulemusel.
 5. Ära kiirusta töölepingu korralise ülesütlemise või poolte kokkuleppel lõpetamisega. Uuri enne, kas see on Sinu ainus lahendus. Arvesta, et töötuks jäämisel ei kaasne töölepingu korralise ülesütlemise ja poolte kokkuleppega õigust taotleda töötuskindlustuhüvitist.
 6. Tööaja ise koondamist nõuda ei saa. Koondamise otsuse saab teha ainult tööandja!
 7. Kui oled kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimesega, kuigi endal veel haiguse sümptomid avaldunud ei ole, on Sul võimalik ise avada haigusleht (https://www.haigekassa.ee/uudised/tanasest-saab-haiguslehte-ajutiselt-veebis-vormistada).  

SOOVITUSED TÖÖANDJALE seoses COVID-19 tingitud töökorralduse muudatustega

Anna töötajatele võimalikult palju infot

 • mida kavandad seoses töömahu vähenemise või vastupidi märgatava suurenemisega;
 • kuidas kaitsed oma töötajate tervist seoses töökeskkonnaga, millised nõuded on kohustuslikud ja mis soovituslik (https://www.tooelu.ee/et/uudised/2560);
 • kohtle töötajaid võimalikud ühetaoliselt või kui see ei ole võimalik, siis selgita võimalikult personaalselt, millest üks või teine otsus tingitud on ehk näiteks miks keegi töökohal kohal peab käima, aga teised võivad kaugtööle jääda;
 • paku võimalusel kaugtöö kokkuleppeid ning erinevaid lahendusi töökorralduse muutmiseks (https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Tookeskkond/Tookeskkonna-korraldus/Kaugtoo). 


Kaasa töötajaid olukorrale lahenduste otsimisel ehk järgi informeerimise ja konsulteerimise põhimõtteid, sh

 • kutsu töötajaid kaasa mõtlema ning konkreetseks ajaks arvamusi ja ettepanekuid esitama;
 • anna teada, milliseid valikuid kaalud (nt põhipuhkuse kasutamise võimalus, ajutise osalise tööaja rakendamise võimalus, TLS § 37 tööaja ja töötasu vähendamine kuni kolmeks kuuks, võimalikud koondamised kui ettevõtte majanduslik olukord seda nõuab), kuid ära tekita asjatut paanikat (https://www.tooelu.ee/et/tooandjale/toosuhted/tootasu/tootasu-vahendamine);
 • vajadusel kaalu tööaja korralduse muutmist poolte kokkuleppel, nt kui tead, et lapsevanemad saavad tööd varahommikul või hilisõhtul, sest vahepeal tuleb lapsi aidata ja suunata õppimisel või toimetada väiksemate lastega, keda ei saa lastehoidu või- aeda saata;
 • kui Sul on töötajate puudus ning on vajadus teha ületunnitööd, anna töötajatele sellest teada, pea läbirääkimisi teiste ettevõtetega, kelle töötajaid saaks ajutiselt kaasata (arvesta seejuures renditöö erisustega). 


Kui näed, et klientide vähenemisest tingituna või tellimuse ärajäämise tõttu on möödapääsmatu töötajate arvu ajutine või alaline vähendamine, siis räägi sellest töötajatega, sh

 • küsi, mida nad ise eelistavad, kas koondamist, töölepingu tingimuste ajutist muutmist poolte kokkuleppel, sh osalise tööaja rakendamist, põhipuhkuse kasutamist, tasustamata puhkust (ainult poolte kokkuleppel, töötaja peab aru saama, mis see tema jaoks tähendab ning tööandja mõistma, et osaline maksukohutus säilib)
 • analüüsi, kas sul võib tekkida kollektiivse koondamise olukord, mis eeldab Töötukassa teavitamist ja kaasamist (https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Toosuhted/tooleping/toolepingu-loppemine/Toolepingute-kollektiivne-ylesytlemine);
 • mõista, et töötaja vaates on parem kui tegutsed, ära jää niisama ootama kuni läheb veel raskemaks ehk ettevõtte tegevus võib lõppeda likvideerimise või pankrotiga. Töötajale võib see tähendada väga pikka ooteaega tasu ning sotsiaalsete garantiideta.

Soovitused tööandjale, et töötajad jääksid terveks ka praeguses keerulises olukorras:

 1. Hinda riske oma töötajate tervisele muutunud olukorras
 2. Võta lähtuvalt uuest infost kasutustele meetmed töötajate haigestumise vältimiseks – taga kätepesuvõimalus (soe voolav vesi, seep ja kätekuivatusvõimalus), käte desinfitseermisvahendid, vajadusel kinnaste kasutamise võimalus, klientidega kokkupuute vältimine (näiteks kaupade jätmine kliendile ukse taha)
 3. Selgita töötajatele, millised on konkreetselt nende töös olevad ohud ning milliseid (täiendavaid) meetmeid on kasutusele võetud.
 4. Kuula töötajaid, töötajatelt võib tulla väga häid ideid töö paremaks korraldamiseks ja riskide vähendamiseks
 5. Jälgi, et kõik töötajad reegleid täidavad
 6. Leia riskirühmas olevatele töötajatele töö, mida tehes nad ei peaks klientidega kokku puutuma
 7. Võimalusel suurenda vahemaad töötajate vahel (kui see on tehniliselt ja korralduslikult võimalik)

Soovitused töötajale, et praeguses keerulises olukorras terveks jääda:

 1. Kui tööandja ei ole selgitanud, kuidas tuleks praeguse olukorras käituda, küsi seda ise
 2. Kui sulle tundub, et töö tegemine ei ole ohutu, anna sellest koheselt tööandjale teada selgitades, mis konkreetselt valesti on st millised meetmed tööandja on jätnud kasutusele võtmata.
 3. Kui tööandja ei võta kasutusele asjakohaseid meetmeid ja töö ohustab sinu elu ja tervist teavita tööandjat (kirjalikult), et juhul, kui tööandja meetmeid tarvitusele ei võta, on sul õigus keelduda töö tegemisest sest see seab ohtu sinu elu ja tervise.
 4. Kui pead klientidega kokku puutuma ja ise kuulud haiguse riskirühma anna sellest tööandjale teada ning palun ennast suunata tööle, kus ei peaks klientidega kokku puutuma
 5. Järgi kehtestatud ohutusnõudeid! Kui tuleb kindaid kanda, siis kanna neid.
 6. Kui haigestud ja kahtlustad, et said nakkuse tööd tehes (nt oled meditsiinitöötaja, kaupluses klinditeenindaja jmt) anna sellest oma arstile teada, et ta saaks edastada sinu haigusega seotud dokumentatsiooni töötervishoiuarstile

Allikas: Tööelu