EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

RT juhend

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, mille kohaselt tuleks töötukassa makstavat töötasu hüvitist kajastada raamatupidamises tegevuse sihtfinantseerimisena.  

Selgitused on kättesaadavad Raamatupidamise Toimkonna lehel rahandusministeeriumi veebis siin (PDF). 

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020.a korraldusega kehtestati eriolukord viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks. Eriolukorras on paljude tööandjate igapäevane majandustegevus häiritud, käive ja tulu järsult langenud ja töötajatele töö tagamine ning töötasu maksmine raskendatud. Tagamaks tööealise elanikkonna võimalikult kõrge hõivatus, muudeti 20. märtsil 2020 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määrust nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020“ (edaspidi THP) ning kehtestati uue tööturuteenusena töötasu hüvitis. Töötasu hüvitist saab tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. Hüvitist makstakse töötajale, kelle töömahtu või töötasu on vähendatud, ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana. Hüvitist makstakse üldjuhul 70% töötaja brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Hüvitist saab taotleda Eesti Töötukassast.

THP § 191 lg 5 kohaselt käsitletakse hüvitist tööandja makstud töötasuna, mille Eesti Töötukassa maksab töötajale tööandja nimel. Tööandjal säilib õigus nõuda töötajalt töötamist ning säilib kohustus maksta töötajale töötasu. Tööandja tööjõukulud ei kahane, vaid neid kaetakse osaliselt riigi arvel. Lisaks peab tööandja pidama isikupõhist arvestust oma töötajatele määratud töötasu hüvitisest, sest saadud hüvitis mõjutab puhkusetasude ja lõpparve (töölepingu lõppemisel) suurust.

Samuti sätestab THP §-i 191 lg 9 tööandjale kohustuse maksma hüvitise täies ulatuses tagasi, kui tööandja koondab töötaja, kelle eest hüvitist taotleti. Keeld kehtib kuu kohta, mille eest hüvitist taotleti ja sellele järgneva kuu kohta.

Arvestades ülal toodut, tuleb Raamatupidamise Toimkonna hinnangul Eesti Töötukassa poolt makstavat hüvitist (brutotasu + Töötukassa poolt makstavaid tööandja makse) abi saajal käsitleda kui tegevuse sihtfinantseerimist ning kajastada vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 12 „Sihtfinantseerimine“ punktidele 9-11.

Allikas: Rahandusministeeriumi Raamatupidamise Toimkond. Eesti Raamatupidajate Kogu esindaja on Egle Vainula.