EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Alates 2020. aasta suvest on kättesaadav uus e-teenus, mille abil saab ettevõte Maksu- ja Tolliametilt (MTA) tagasisidet ja infot oma maksukäitumise kohta. Teenus aitab ettevõtjal oma maksuasjad korras hoida. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete MTA analüüsil.

Maksukaitumine
Ettevõtted esitavad igakuiselt MTA-le andmeid, kuid ei saa regulaarset tagasisidet esitatud andmete õigsuse kohta. Peamiseks tagasiside vormiks on olnud läbiviidud maksumenetlused, mis oma olemuselt on koormavad ning sageli heidutavad.

Maksukäitumise hinnangute e-teenus põhineb MTA kontrollitegevuse suuremal avatusel ning usaldusliku koostöö loomisel ettevõtjatega. Maksukäitumise hinnangute kaudu näevad ettevõtjad ennast maksuhalduri vaatest. Maksuandmetes ja/või -käitumises puuduste esinemisel saab ettevõte asuda neid ise kohe parandama, ennetades sellega maksukontrolli sattumise.


Mis infot leiab ja kes seda näevad?

Maksukäitumise hinnangutes saab kasutaja andmeid Eestis registreeritud ettevõtjate kohta. Teenus koondab ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse.

Avalikud andmed
Maksukäitumise hinnangutes on kõigile kättesaadavad järgmised avalikud andmed iga ettevõtja kohta: käibemaksukohustuslaseks registreerimise info, võla olemasolu, väljastatud tegevus- ja tolliload ning viimase nelja kvartali tasutud maksud, töötajate arv ja käive.

Hinnangud
Lisaks avalikele andmetele arvutatakse iga ettevõtja kohta kaks maksukäitumise hinnangut: maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang. Hinnangud arvutatakse maksusaladusega kaitstud andmete põhjal ning need on nähtavad ainult ettevõtja seaduslikule esindajale. Kui juhatuse liige soovib anda raamatupidajale õiguse ettevõtte hinnanguid näha, siis saab ta raamatupidajale anda pääsuõiguse „Hinnangute teenuse kasutamine“.


Kuidas kujunevad hinnangud?


Maksukuulekuse ja maksuasjade korrasoleku hinnangud põhinevad ettevõtja maksukäitumisel. Mõlemad hinnangud koosnevad 6 näitajast ning iga näitaja juurde on märgitud, mida võetakse arvesse selle arvutamisel.

Kui ettevõtte maksuasjades esineb puudujääke, siis selle kohta kuvatakse ka vastav selgitus. Selgitus annab juhised, mida peab tegema, et kõrvaldada puudujääk.

Hinnangute väärtused ja nende tähendused:

  • 3 (roheline) – maksuasjad on korras,
  • 2 (kollane) – esinevad mõned puudused,
  • 1 (punane) – ettevõtte maksuasjades esineb olulisi puudujääke.

Ettevõtja näeb hinnanguid viimase 12 kuu kohta. Hinnangute ajalugu hakatakse kuvama alates jaanuarist 2020.

Hinnanguid ja andmeid uuendatakse reeglina üks kord ööpäevas. Erinevatel andmetel ja hinnangute näitajatel on oma uuenemise reeglid. Maksukäitumise hinnangute arvutamise alused on pidevalt täiendamisel. Uute maksudega seotud asjaolude ilmnemisel lisatakse vastavad selgitused teenusesse eesmärgiga anda ettevõttele kõige värskemat ja objektiivsemat tagasisidet tema maksukäitumise kohta.

Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust. Lisaks võrdleme ettevõtte poolt deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.


Milliseid võimalusi pakub uus e-teenus?

Ettevõtted saavad tutvuda enda andmetega ja nende põhjal arvutatud hinnangutega.

Teenuse kasutamine on vabatahtlik. Eesmärk on anda ettevõttele tagasisidet tema maksukäitumisest. Vahetu tagasiside võimaldab ettevõtjal puudused aegsasti kõrvaldada ning ei pea tundma muret, kas MTA-l võib tekkida talle etteheiteid. Kui maksukäitumise hinnangute e-teenuse abil ettevõtja oma käitumist kohendab, siis on see kõige efektiivsem lahendus nii ettevõtjale endale kui ka MTA-le.

Maksukäitumise hinnangud leiab:


Allikas: Maksu- ja Tolliametilt (MTA)