EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2020 on lõppenud ja parimad tööd on välja selgitatud. Konkursile laekus 12 tööd!

Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Olles heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst

Konkursi eesmärk on leida uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse üldse. Vähem oluline pole ka järelduste kvaliteet.

2700€ auhinnafond jaotatakse viies kategoorias just nende konkursile esitatud tööde autorite ja juhendajate vahel:

Vaiva Kiaupaite Grušniene
- Conceptual Model for Cash Flow Statement: History, Analysis and Further Development.
Anette Sutt - Finantsaudiitori kohustused tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest.
Anneli Saaroja ja Anneli Pajur - Jätkusuutlikkuse kajastamine Eesti ettevõtete veebilehtedel ja selle seos majandusliku edukusega.
Liisbet Rannast - Spaaettevõtete finantsilise tulemuslikkuse hindamine Eestis.
Leila Joosepson - Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele.

Kategooriad:
- Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
- Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
- Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
- Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
- Uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Tänasel hetkel on taas fookus koroonaviirusel ja kahjuks me ei tea, mis meid lähikuudel ees ootab. Seega oleme otsustanud, et Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad annavad arvestusalaste uurimustööde konkursi 2020 võitjatele auhinnad üle 5.10.2020 Rahandusministeeriumis pidulikul vastuvõtul. Võitjad saavad sõna, et tutvustada lühidalt oma tööd. Võitjate töödega saate tutvuda juba 6.septembril 2020.

ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSSI korraldavad Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing.

arvestusala