EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eesti Raamatupidajate Kogu 25. märtsil valitud nõukoda kogunes teisipäeval, 30. märtsil oma esimesele korralisele koosolekule. Kuulati ära kokkuvõte üldkoosolekust, anti enda tutvustamiseks sõna kõigile nõukoja ja revisjonikomisjoni liikmetele ning ERK koosseisulistele ja lepingulistele töötajatele.

ERK nõukoja juhindub oma tegevuses lisaks põhikirjas ja kodukorras kajastatud üldisematest suunistest konkreetsemalt varasemate nõukoja koosseisude poolt koostatud ja kinnitatud ERK strateegiast 2019-2025. Sellest tulenevad tegevused ja ülesanded jagunevad nii nõukoja liikmete kui ka ERK töötajate vahel. Nõukoja koosolekul kinnitati järgmised toimkonnad: metoodika, maksude, raamatupidamisteenuste, koolitustoimkonnad ja riigiraamatupidamise töörühm ning valiti nende juhid (vt täpsemalt ERK veebis toimkondade alamlehel).

ERK kodukord näeb ette, et uus nõukoja koosseis valib ka uue juhatuse. Nõukoda vaagis võimalust kuulutada välja uue juhatuse esimehe konkurss, aga olles kuulanud ära senise juhatuse esimehe Margus Tammeraja ülevaate 2018-2021 juhatuse tegevusest ning valmidusest jätkata senisel kursil senise koosseisuga, otsustas panna hääletusele juhatuse volituste pikendamise. Valdava häälteenamusega pikendati juhatuse volitusi järgmiseks kolmeks aastaks, seega jätkab juhatuse koosseisus Virge Ratassepp, Christer Haimi ja Margus Tammeraja (esimees) https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=337&lang=et.

Aprilli jooksul paneb nõukoda täpsemalt paika toimkondade koosseisud ja nõukoja liikmete rollid ning vaatab üle olulisemad teemad ja võimalikud projektid (nt ERK 25.-nda juubeliga seotud tegevused, kodukorra muudatused jms). Nõukoda palub kõigil meie liikmetel anda endast märku, kui on huvi osaleda mõne toimkonna või töörühma tegemistes.

Eesti Raamatupidajate Kogu