EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGUTeadupärast muutub alates 01.02.2023 Äriseadustik, mille kohaselt on edaspidi võimalik asutada osaühing osakapitaliga 1 sent. Ettevõtjaportaalis koostatakse üldjuhul majandusaasta aruanne täiseurodes (võimalik ka tuhandetes). Aruande koostamisel täiseurodes tuleb osakapitali kajastamisel lähtuda ümarduse reeglist, st et osakapitali kirjele peaks näiteks 1 sendise osakapitali korral märkima 0 eurot. Vajadusel on võimalik info täpse osakapitali suuruse kohta avalikustada selleks eraldi ettenähtud lisas tekstina.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt on olemas ka kinnitus, et osakapitali ümardus raamatupidamise aruandes ei tekita probleeme aruande koostamisel aruande sisestes kontrollides ning samuti hilisemates aruande vastavuskontrollides võrreldes Äriregistri andmetega.

Ühtlasi tuletan meelde, et RTJ 15 p 26 kohaselt on raamatupidamisaruandes omakapitali kohta vaja avalikustada järgmine:

(a) emiteeritud ja märgitud aktsiate või osade arv ja nominaalväärtus perioodi alguses ja lõpus (eri aktsialiikide kaupa);
(b) perioodi jooksul emiteeritud aktsiate ja osade arv, nominaalväärtus ja emiteerimisel saadud tasu;
(c) perioodi jooksul tagasi ostetud, müüdud ja tühistatud aktsiate ja osade arv ning bilansiline väärtus;
(d) omakapitalis kajastatud reservide kirjeldus ja neis toimunud muutused perioodi jooksul;
(e) muud muutused omakapitalis juhul kui neid ei ole kirjeldatud omakapitali muutuste aruandes.

Egle Vainula
Raamatupidamise Toimkonna liige
ERK metoodika toimkonna juht

24.11.2022 toimus veebiseminar teemal "Äriseadustiku muudatused alates 01.01.2023", lektor Toomas Villems. Koolituse järelkuulamise saab osta siit  https://www.erk.ee/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=67&lang=et