EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Rahandusministeeriumi Raamatupidamise Toimkonnas esindab Eesti Raamatupidajate Kogu Egle Vainula.

Küsimus Raamatupidamise Toimkonnale:

Seoses asjaoluga, et praeguse olukorra tõttu ei ole Euroopa Keskpangal (EKP) võimalik avaldada valitsevaid turutingimusi kajastavat EUR/RUB päevakurssi. Seetõttu on EKP otsustanud kuni edasise teavitamiseni peatada Vene rubla ja euro päevakursi avaldamise. Viimane rubla ja euro päevakurss on avaldatud 1. märtsil 2022. Mis on Raamatupidamise Toimkonna ametlik seisukoht, millistele andmetele tuginevaid RUB päevakursse oleks korrektne kasutada 2022.aastal alates 01.03.2022?

Raamatupidamise Toimkonna vastus:

Raamatupidamise seadus ja RTJ-id ei nõua, et välisvaluutas toimunud tehingute või selles fikseeritud varade ümberhindlusel peaks kasutama Euroopa keskpanga poolt avaldatud kursse – RTJ 1 kohaselt tuleb kasutada tehingupäeval ja aruandekuupäeval kehtinud kursse. Eesti finantsaruandluse standard (ega ka IFRS-d) ei käsitle detailsemalt, millisest allikast pärit valuutakursse tuleb kasutada.

Praktikas kasutab enamik ettevõtteid lihtsuse huvides Euroopa keskpanga kursse, kuna need on kergelt leitavad. Need kursid erinevad mingil määral tegelikest kurssidest, mida valuutas fikseeritud vara või kohustuse realiseerimisel oleks võimalik saada, mistõttu teatud raamatupidamislik hinnang on sees igasuguse valuutakursi kasutamisel.

Juhul, kui Euroopa Keskpank teatud valuutakurssi ei avalda või raamatupidamiskohustuslane otsustab muul põhjusel kasutada teisi allikaid valuutakursside leidmiseks, peab ta kujundama kasutatava valuutakursi kui hinnangu lähtudes parimast teadmisest, mis tal hinnangu tegemise ajal olemas on. Näiteks võib selle hinnangu kujundamisel lähtuda järgmistest aspektidest:

  1. Toimunud tehingute puhul kasutada tehingukurssi, kui välisvaluutas tehingu jaoks konverteeriti samaaegselt mõnda muud valuutat, mille kursse Euroopa Keskpank avaldab.
  2. Toimunud tehingute puhul, samuti kajastatud varade ja kohustuste ümberhindamisel valida allikaks, millel on:
  3. parem avalik kättesaadavus,
  4. suurem usaldusväärsus ja kasutajate hulk.

Juhul kui välisvaluutas tehtud tehingute või välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste ümberhindlusel kasutatud kursid on hinnangulised ning nende kasutamisest tekkida võivad mõjud aastaaruandele on olulised,  tuleks raamatupidamise aastaaruandes avalikustada milliseid kursse on kasutatud, millisest allikast on need saadud, millised olid piirangud ja miks juhtkond arvab, et kasutatud kurss peegeldab realistlikult vara või kohustuse väärtust arvestusvaluutas.